Logo
← Späť na aktuality

Rozsah vyživovacej povinnosti

Základom pre určenie výšky výživného sú odôvodnené potreby oprávneného (ten, kto má nárok na výživné) a schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného (ten, kto má vyživovaciu povinnosť).

Medzi odôvodnené potreby oprávneného patrí hmotné zabezpečenie jeho výživy, ale aj potreby nevyhnutné pre život kultúrneho človeka, napr. ošatenie, bývanie, liečenie, výchovné pomôcky, kultúrne a športové potreby a pod. Posúdenie odôvodnenosti potrieb je osobitné podľa povahy každého prípadu.

Zvažujú sa nielen skutočné, resp. vykazované príjmy povinného, ale aj stav, aký by mohol byť v prípade, že sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu. Nerozhoduje skutočný zárobok povinného, ak je preukázaná jeho spôsobilosť na výhodnejšie zamestnanie. Na druhej strane nie je možné povinného nútiť, aby nastúpil do inej, hoci lepšie platenej práce, ale napríklad v mieste vzdialenom od jeho bydliska a pod.

Ak je to v rozpore s dobrými mravmi, výživné sa nepriznáva. Neplatí to v prípade výživného pre maloleté dieťa.

Rozsah vyživovacej povinnosti závisí zo skutočností, ktoré platia v čase rozhodovania, vrátane posudzovania schopností, možností a majetkových pomerov povinnej osoby. Súdnym rozhodnutím možno priznať výživné len odo dňa začatia súdneho konania. Výživné pre maloleté deti možno priznať i za uplynulé obdobie, najdlhšie za tri roky späť odo dňa začatia konania o určenie výživného v prípade dôvodov hodných osobitného zreteľa . To isté je možné uplatniť pri rozsudku, ktorým bol zmenený rozsah určeného výživného.

V prípade zmeny pomerov na strane oprávneného i povinného je možné zmeniť právoplatné rozhodnutie súdu alebo dohodu o výživnom. Môže dôjsť k zvýšeniu, zníženiu ale i zrušeniu rozsahu výživného. Pri zmene pomerov sa prihliada na vývoj životných nákladov. Pri zrušení alebo znížení výživného za uplynulý čas sa spotrebované výživné na maloleté deti nevracia.

Výživné sa platí v pravidelných opakujúcich sa sumách, ktoré sú zročné vždy na mesiac dopredu.

Právo na výživné sa nepremlčuje, premlčujú sa práva na jednotlivé opakujúce sa plnenia výživného.

Započítanie vzájomných pohľadávok na výživné je možné len dohodou, toto však neplatí pri výživnom, ktoré sa poskytuje maloletým deťom.

Kontakt

Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Čibenka s.r.o.

F. Urbánka 797/14, 020 01 Púchov

Kde nás nájdete