• obchodnoprávne zmluvy a nároky z nich vzniknuté (kúpna zmluva, o dielo, o úvere, mandátna zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení, konkurenčné doložky atď.),
  • vymáhanie pohľadávok vzniknutých z obchodných záväzkových vzťahov,
  • náhrada škody v súvislosti s obchodnoprávnymi vzťahmi,
  • ochrana hopspodárskej súťaže.