Občianske právo

 • občianskoprávne zmluvy a nároky z nich vzniknuté (nájomná zmluva, zmluva o dielo, darovacia zmluva, spotrebiteľské zmluvy, zmluva o pôžičke, príkazná zmluva, zmluva o preprave, poistná zmluva a pod.),
 • dedičské konanie a nároky z neho vzniknuté,
 • poradenstvo vo veciach vymáhania pohľadávok (zmluvy o postúpení pohľadávky, zmluvy o prevzatí dlhu, zmluvy o zaisťovacom prevode práva a pod., žaloby na zaplatenie pohľadávky),
 • vymáhanie pohľadávok vzniknutých z občianskoprávnych vzťahov,
 • zastupovanie klientov v súdnom a exekučnom konaní,
 • vybavovanie spornej i nespornej agendy (zastupovanie klientov pred súdmi).

Právo týkajúce sa nehnuteľností:

 • kompletný poradenský servis vo veciach prevodu nehnuteľností,
 • zmluvné prevody nehnuteľností (kúpne, darovacie a  zámenné zmluvy),
 • nájomné a podnájomné vzťahy spojené s nehnuteľnosťami,
 • vecné bremená, záložné a predkupné právo a spory s nimi súvisiace,
 • problematika vkladu nehnuteľností ako nepeňažného vkladu do základného kapitálu obchodných spoločností,
 • spoluvlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam (podielové spoluvlastníctvo a jeho vyporiadanie).

AUTORIZÁCIA PREVODOVÝCH ZMLÚV:

Autorizáciou zmluvy v zmysle zákona o advokácii rozumieme:

 • spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti,
 • zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov,
 • posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Výhody autorizácie:

 • rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu už do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad,
 • ušetrené poplatky u notára za overenie podpisov na zmluve,
 • katastrálnych poplatky znížené o 50% pri podaní návrhov na vklad elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, ktorým disponujeme.