Odklad exekúcie

Podľa § 56 Zákona  č. 233/1995 Z. z. – Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) je možno exekúciu odložiť a to aj na návrh povinného. Súd môže v tomto prípade povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou. Zároveň môže súd povoliť odklad exekúcie, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená.

Súd môže na návrh povinného povoliť odklad exekúcie aj vtedy, ak by neodkladná exekúcia mohla zabrániť povinnému poskytovať alebo zabezpečovať zdravotnú starostlivosť. V tomto prípade súd rozhodne o odklade do 30 dní od podania návrhu. Do rozhodnutia súdu o odklade exekúcie môže exekútor vykonávať len úkony smerujúce k zabezpečeniu majetku povinného. Odklad exekúcie z tých istých dôvodov nemôže byť povolený opakovane. Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje.

Zastavenie exekúcie

V zmysle ust. § 57 Exekučného poriadku súd exekúciu súd zastaví, ak sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným, rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným, zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie, exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii. Takými vecami sú napríklad veci povinného, ktoré slúžia alebo súvisia s podnikaním.

Exekútor je povinný postupovať tak, aby exekúciou neohrozil podnikateľskú činnosť povinného nad nevyhnutnú mieru, veci, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami, nevyhnutné vybavenie domácnosti, domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie, veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331, 94 eur, zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu, veci, na ktoré sa poskytli dávky sociálnej pomoci alebo peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, hotové peniaze do sumy 99, 58 eur.

Z exekúcie sú vylúčené aj veci podnikateľa hospodáriaceho na pôde, ak by ich zexekvovaním bolo ohrozené riadne obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy alebo zachovanie plynulej prevádzky rastlinnej a živočíšnej výroby a chovné zvieratá. Z exekúcie je vylúčený aj podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde. Ďalej súd exekúciu zastaví, ak bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu, po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané, exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať, majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom. Exekúciu zastaví súd na návrh alebo aj bez návrhu.