• vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • vypracovanie dokumentov týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe),
  • zastupovanie v súdnych konaniach o neplatnom skončení pracovného pomeru,
  • zastupovanie v súdnych konaniach o náhradu mzdy,
  • zastupovanie v súdnych konaniach o zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania,
  • poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia,
  • vypracovanie interných právnych predpisov upravujúcich práva a povinnosti zamestnancov.