• zastupovanie v správnom konaní,
  • zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy,
  • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov,
  • opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov.