• poskytovanie právneho poradenstva pri pozastavení prevádzkovania živnosti,
  • poskytovanie právneho poradenstva pri ukončení živnostenského podnikania,
  • podávanie podaní do obchodného registra a do živnostenského registra v elektronickej forme,
  • zastupovanie klientov pred obchodným registrom, živnostenským úradom či daňovým úradom,
  • zastupovanie klientov v súdnych konaniach a v konaniach pred ostatnými štátnymi orgánmi, ako i pri mimosúdnych rokovaniach,
  • poskytovanie právneho poradenstva pri ohlásení voľnej, remeselnej a viazanej živnosti v súvislosti so začatím podnikania,
  • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s ustanovením zodpovedného zástupcu resp. s jeho zmenou,
  • poskytovanie právneho poradenstva pri oznamovaní zmien zapísaných údajov na živnostenský register.