• rozvod manželstva vrátane tzv. „dohodnutého rozvodu“,
 • bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (zmena rozsahu, vyporiadanie),
 • úprava pomerov  k neplnoletým deťom počas doby pred a po rozvode manželstva,
 • vyživovacie povinnosti:
  • vyživovacia povinnosť rodičov k deťom,
  • vyživovacia povinnosť detí k rodičom,
  • vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými,
  • vyživovacia povinnosť medzi manželmi,
  • príspevok na výživu rozvedeného manžela,
  • príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke,
 • zastupovanie klientov v rozvodovom procese.