Povinnosť detí k rodičom

Deti sú povinné prispievať na náklady spoločnej domácnosti, ak majú príjem z vlastnej práce a nezáleží, či je dieťa plnoleté alebo nie. Dieťa, ktoré je schopné samé sa živiť, je povinné zabezpečiť primeranú výživu rodičovi, ktorý potrebuje materiálnu pomoc. Nejde len o stravu a bývanie. Ide aj o osobné potreby vrátane kultúrnych, spoločenských potrieb primeraných veku. Najčastejšie sú rodičia odkázaní na podporu zo strany svojich detí v súvislosti so zhoršeným zdravím. Vtedy, keď nie sú schopní zabezpečiť zvýšené životné náklady zo svojich príjmov, resp. dôchodku.

Každé dieťa schopné samé sa živiť sa podieľa na vyživovacej povinnosti voči rodičom v takom rozsahu, v akom pomere k ostatným deťom sú jeho možnosti a majetkové pomery. Táto povinnosť platí aj v prípade, že nežijú s rodičmi v spoločnej domácnosti.