Povinnosť medzi ostatnými príbuznými

Rodinné vzťahy zahŕňajú aj vzdialenejších príbuzných, a to potomkov a predkov v priamom rade. Netýka sa to súrodencov, ktorí sú príbuzní v pobočnom rade.

Kritériom pre určenie práva na výživné medzi ostatnými príbuznými je „nevyhnutná potreba“. Na rozdiel od práva rodičov na zabezpečenie „výživy primeranej“ výžive povinných detí.

Vyživovacia povinnosť potomkov predchádza vyživovacej povinnosti predkov a vyživovacia povinnosť bližších príbuzných predchádza vyživovacej povinnosti vzdialenejších príbuzných. Každý z príbuzných na rovnakom stupni plní vyživovaciu povinnosť v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností a majetkových pomerov k schopnostiam a k majetkovým pomerom ostatných príbuzných.