KTO JE POVINNÝ ZAPÍSAŤ KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO OR SR?

Zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa zmenil zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu prináša pre viaceré kategórie subjektov povinnosť zapísať identifikačné údaje svojich konečných užívateľov výhod do registrov, v ktorých sú vedené.

Povinnosť zapísať konečného užívateľa výhod sa netýka len obchodných spoločností vedených v obchodnom registri, ale aj iných subjektov.

Neziskové organizácie

Od 01.11.2018 je povinnou súčasťou návrhu na zápis neziskovej organizácie do registra aj písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod, ktoré obsahuje identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod (meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod).

Neziskové organizácie, ktoré vznikli pred 31.10.2018 sú povinné podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do registra neziskových organizácií do 31.12.2019.

Obchodné spoločnosti

Do obchodného registra sa v zmysle zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu EÚ alebo rovnocenných medzinárodných noriem, zapisujú aj údaje o konečnom užívateľovi výhod (meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod).

Obchodné spoločnosti vznikajú dňom ich zápisu do obchodného registra. Od 01.11.2018 musia byť súčasťou návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra aj vyššie uvedené identifikačné údaje konečných užívateľov výhod. Obchodné spoločnosti, ktoré vznikli pred 31.11.2018 sú povinné podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra v lehote do 31.12.2019.

Povinnosťou všetkých spoločností zapísať konečného užívateľa výhod do príslušného registra je termín 31.12.2019. Využite služby našej advokátskej kancelárie, ktorá ponúka odborné poradenstvo týkajúce sa nielen založenia spoločnosti, ale aj následných zápisov zmien v obchodnom registri a zápisu konečného užívateľa výhod.

GDPR

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky vydal rozbor náhľadu o ochrane a spracúvaní osobných údajov osôb konajúcich za právnické osoby a fyzických osôb – podnikateľov.

Nariadenie chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä právo na ochranu osobných údajov. Toto nariadenie sa však nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa právnických osôb, najmä názvu podniku a kontaktných údajov právnickej osoby.

Z rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vyplýva , že sa spoločnosť môže dovolávať ochrany len v rozsahu, v akom jej názov identifikuje fyzickú osobu. Informácie o právnických osobách sa teda tiež považujú za súvisiace s fyzickými osobami v prípade, ak je názov odvodený od mena a priezviska fyzickej osoby.

Pri spracúvaní údajov o spoločnostiach môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb. Nariadenie ani zákon č. 18/2018 Z. z. sa však na spracúvanie týchto osobných údajov nevzťahuje.

Osobné údaje fyzických osôb, ktoré spoločnosť zastupujú alebo v jej mene konajú, podliehajú v ochrane podľa Nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z., preto sa aj na údaje o štatutárnych zástupcoch, ktoré sú zverejnené v zmluvných dokumentoch alebo verejne prístupné na internetových portáloch,  vzťahuje zákon na ochranu osobných údajov č. 18/2018 Z. z.

Živnostníci v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a fyzické osoby vykonávajúce slobodné povolania, sú v tomto kontexte osobitnou skupinou.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby – dotknutej osoby. Identifikovateľnú fyzickú osobu možno identifikovať priamo alebo nepriamo, hlavne odkazom na meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe špecifických prvkov súvisiacich s identitou dotknutej osoby.

Možnosť dotknutú osobu priamo alebo nepriamo identifikovať  je potrebné rozumne, nie len hypoteticky predpokladať. Je potrebné brať do úvahy všetky prostriedky, pri ktorých je pravdepodobné, že ich využije prevádzkovateľ alebo iná osoba na identifikáciu dotknutej osoby. Rozhodujúce je  fyzickú osobu jednoznačne určiť a odlíšiť ju od ostatných fyzických osôb.

Európsky súd pre ľudské práva poukazuje na skutočnosť, že sa súkromný život nesmie vykladať reštriktívne. V prípade odpočúvania služobného hovoru sťažovateľa ide o zásah do jeho súkromia.  Odpočúvanie sa síce týka služobného hovoru, avšak uchovávanie údajov o telefonáte súvisí so súkromným životom dotknutej osoby. Rešpektovanie súkromného života zahŕňa právo na nadväzovanie a budovanie vzťahov s inými ľuďmi.

Informácie o fyzických osobách – podnikateľoch sa môžu z hľadiska ich vecného obsahu považovať sa osobné údaje. Fyzická osoba – podnikateľ môže byť dotknutou osobou, nakoľko nie je vylúčené narušenie jeho súkromia a ochrany osobných údajov. Pri výkone povolania má každý právo na ochranu súkromia a  ochranu osobných údajov. Vzhľadom na súvisiaci súkromný a profesijný život fyzických osôb – podnikateľov, pri spracúvaní údajov o nich môže dôjsť k identifikácii fyzickej osoby, na základe znakov tvoriacich výkon činnosti fyzickej osoby – podnikateľa.

Súvisiace informácie si môžete prečítať v našich článkoch:

https://www.cibenka.sk/sluzby-pre-firmy/povinna-registracia-konecneho-uzivatela-vyhod-spolocnosti/

https://www.cibenka.sk/sluzby-pre-firmy/vseobecne-nariadenie-na-ochranu-osobnych-udajov-gdrp/

https://www.cibenka.sk/sluzby-pre-firmy/rozdiel-medzi-osobnostou-jednotlivca-osobnym-udajom/

https://www.cibenka.sk/sluzby-pre-firmy/zalozenie-spolocnosti/

https://www.cibenka.sk/sluzby-pre-firmy/zalozenie-spolocnosti/zmeny-pri-zakladani-s-r-o/