Počas existencie Vašej obchodnej spoločnosti však môžu nastať rôzne zmeny v spoločnosti ako:

 • zmena obchodného mena
 • zmena sídla
 • zmena konateľa
 • zmena prokuristu
 • zníženie základného imania
 • zvýšenie základného imania
 • zmena predmetu podnikania
 • prevod obchodného podielu

Naša advokátska kancelária pre Vás vykoná akúkoľvek zmenu s ktoroukoľvek právnou formou podnikania (s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., družstvo, organizačná zložka, živnostník). Na zápis zmeny v spoločnosti je potrebná komunikácia s príslušným obchodným registrom, ktorému treba predložiť potrebné dokumenty. Pri zmenách sa nevyhnete ani súdnemu poplatku, ktorý sa elektronickým podaním opäť znižuje na polovicu.
Proces zmeny končí až zápisom zmeny do obchodného registra SR.

Naša služba zahŕňa:

 • Odborné poradenstvo týkajúce za požadovanej zmeny,
 • Vypracovanie všetkých dokumentov,
 • Zaplatenie správnych i súdnych poplatkov,
 • Ohlásenie na živnostenský úrad,
 • Vykonanie zápisu zmeny na obchodnom registri,
 • Oznámenie zmeny na daňovom úrade,
 • Doručenie nového výpisu z obchodného registra a ostatnej dokumentácie na adresu Vašej firmy.