Od 15. marca 2018 musia všetky druhy obchodných spoločností, družstiev, neinvestičných fondov, neziskových organizácií, nadácií a účelových združení majetku bez právnej subjektivity v zmysle novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu identifikovať konečného užívateľa výhod – fyzickú osobu, ktorá riadi subjekt alebo má z jeho činnosti prospech. Výnimkou sú len subjekty verejnej správy. Doteraz sa táto povinnosť týkala najmä spoločností zapísaných v Registri partnerov verejného sektora, avšak odteraz sa týka takmer každej spoločnosti. Údaje o konečnom užívateľovi výhod je nutné uchovávať a aktualizovať. Po zániku postavenia fyzickej osoby ako konečného užívateľa výhod je spoločnosť povinná tieto údaje uchovávať 5 rokov. Za porušenie povinností hrozí spoločnostiam pokuta až do výšky 200 000 Eur.

Spolu s povinnosťou identifikovať konečného užívateľa prichádza aj povinnosť zapísať fyzickú osobu do príslušného registra. Zápis bude bezplatný a bude ho možné vykonať pomocou osobitného formulára bez potreby predkladania akýchkoľvek dokladov. Údaje zapísané v registri nebudú prístupné verejnosti, požiadať o sprístupnenie bude môcť iba osoba s legitímnym záujmom, napr. investigatívny novinár.

Spoločnosti, ktoré vznikli 31. októbra 2018 alebo pred týmto dátumom, musia svojho konečného užívateľa výhod zaregistrovať od 01. novembra 2018 do 31. decembra 2019. Naopak, spoločnosti, ktoré vzniknú po tomto dátume budú povinné fyzickú osobu registrovať už pri zápise spoločnosti do registra.

Vzhľadom na komplikovanú definíciu konečného užívateľa výhod a častokrát zložitú vlastnícku a riadiacu štruktúru právnickej osoby nie je jednoduché správne identifikovať konečného užívateľa výhod, a preto Vám odporúčame obrátiť sa na našu advokátsku kanceláriu a vyhnúť sa pokutám, ktoré Vašim spoločnostiam hrozia.