RPVS

Vo februári 2017 vstúpil do platnosti nový zákon určený partnerom verejného sektora. Podľa ustanovenia § 2 zákona 315/2016 Z.z. nimi môžu byť tak fyzické, ako aj právnické osoby, ktoré nie sú verejnými funkcionármi. Do registra partnerov verejného sektora sa môžu zapisovať aj osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora, na základe vlastného uváženia.

Kto presne je partnerom verejného sektora?

Ustanovenie §2 zákona č. 315/2016 Z.z. opisuje partnera verejného sektora nasledovne:
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) partnerom verejného sektora, ak v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy1)a

  1. ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc,
  2. ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne,
  3. ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu,2)
  4. ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,3)
  5. ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu,4)
  6. na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom alebo
  7. ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena d)

b) oprávnenou osobou advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,

c) konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu,5

d) zmluvou zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky podľa písmena a) prvého bodu alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa písmena a) druhého bodu okrem zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorého účastníkom je Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak v mene Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Štátnej pokladnice vykonáva svoju pôsobnosť podľa osobitného predpisu,5a)alebo ktorého účastníkom je Národná banka Slovenska, ak zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných inštitúciách alebo na medzinárodných finančných trhoch, ak robí obchody na finančnom trhu alebo so Slovenskou republikou alebo ak vykonáva pôsobnosť v devízovej oblasti,5b)a zmlúv týkajúcich sa burzových obchodov podľa osobitného predpisu.5c)

(2) Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.

(3) Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) druhého a šiesteho bodu nie je ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 eur.

(4) Partnerom verejného sektora nie je ani

a) osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2)s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu podľa odseku 3,

b) banka a pobočka zahraničnej banky, ak prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky,

c) osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci,

d) iný štát a jeho orgány,

e) medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány.

Spomínaný zákon je označovaný aj ako protischránkový. Práve partnerom predmetného sektora vyplýva povinnosť byť v ňom registrovaný v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Zápis je teda povinný a potrebný ešte pred uzavretím zmluvy. U právnickej osoby sa uvádza vlastnícka, ako i riadiaca štruktúra spoločnosti.
Ustanovenie § 13 však uvádza sankcie, ktoré hrozia v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo o verejných funkcionároch. V uvedených prípadoch možno osobe, ktorá je štatutárnym orgánom uložiť pokutu až do výšky 100 000 €.

V registri partnerov verejného sektora je veľmi dôležité identifikovať konečného užívateľa spoločnosti.

Kto je označovaný ako konečný užívateľ výhod?

Konečného užívateľa definuje zákon č. 297/2008 ako každú fyzickú osobu, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Prečo si vybrať našu spoločnosť?

Do registra sa zapisuje niekoľko informácií, a to v závislosti od toho či ide o FO alebo PO. Dôležité je však podotknúť, že zápis do registra partnerov verejného sektora môže urobiť len osoba oprávnená. Naša advokátska kancelária Vám zabezpečí zaregistrovanie v registri partnerov verejného sektora promptne a spoľahlivo. Súčasťou nami poskytovanej služby je aj každoročná aktualizácia údajov spoločnosti, ktorá je povinná k 31. decembru kalendárneho roka.

Ako postupovať?

Stačí nás kontaktovať telefonicky alebo cez e-mail.
Za veľkú výhodu považujeme fakt, že zaregistrovať Vašu spoločnosť vieme aj bez osobného stretnutia. Po poskytnutí potrebných dokladov o Vašej spoločnosti Vám pripravíme všetky potrebné dokumenty, ktoré nám následne stačí zaslať podpísané poštou a  my všetko ostatné vybavíme za Vás.