V prípade, že je Vaša spoločnosť predĺžená, teda jej záväzky prevyšujú jej majetok alebo je platobne neschopná, čo znamená, že má aspoň dve pohľadávky rôznych veriteľov 30 dní po lehote splatnosti a nie je schopná ich splniť alebo ak je v úpadku, jej  jediným spôsobom zrušenia je práve KONKURZ.

Ak je Vaša spoločnosť v predĺžení, ste povinní podať na súd návrh na vyhlásenie konkurzu, a to do 30 dní od kedy ste sa dozvedeli alebo mohli dozvedieť o jej predĺžení.

Konkurzný správca

Súd na základe Vášho návrhu vyhlási na spoločnosť konkurz a ustanoví konkurzného správcu. Všetky úkony konkurzu a následné zrušenie a zánik spoločnosti má potom v rukách práve konkurzný správca a súd.

Pokiaľ však Vaša spoločnosť nemá žiadny majetok alebo je jej majetok tak malý, že by nepostačoval ani na úhradu trov konkurzného správcu, súd konkurzné konanie zastaví. Následne aj bez návrhu vykoná výmaz spoločnosti z obchodného registra. Tento proces zrušenia Vašej predĺženej spoločnosti, ktorá nedisponuje žiadnym majetkom, teda môže byť pomerne rýchly.

Podmienkou začatia konkurzného konania je zaplatenie preddavku na úhradu odmeny ako i výdavkov správcu, a to vo výške 1 659,70 €. Ak spoločnosť takýto majetok nemá, spoločník alebo konateľ musí tento poplatok uhradiť zo svojho vlastného vrecka. V prípade, že konkurz bude pre nedostatok majetku zamietnutý, poplatok bude vrátený.

Naša služba zahŕňa:

  • Vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu,
  • Poradenstvo v oblasti konkurzu.