VSTUP SPOLOČNOSTI DO LIKVIDÁCIE

Proces likvidácie je veľmi náročný a zdĺhavý. Prebieha v niekoľkých fázach. Pred vstupom do likvidácie je nevyhnutné zistiť účtovný stav spoločnosti. Spoločnosť totiž môže vstupovať do likvidácie len v prípade, že nemá dlhy. Nasleduje zápisnica z valného zhromaždenia, kde sa musí likvidácia odsúhlasiť. V prípade, že spoločnosť má len jediného spoločníka, zápisnicu nahrádza rozhodnutie. Vymenuje sa likvidátor, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v mene spoločnosti len počas likvidácie. Vstup do likvidácie, ako aj konkrétneho likvidátora treba zapísať do obchodného registra. Rovnako je potrebné túto skutočnosť oznamovať aj na daňovom úrade, v sociálnej a zdravotnej poisťovni. S výmazom spoločnosti totiž musí dať súhlas správca dane. Proces likvidácie spoločnosti je zavŕšený výmazom z obchodného registra, ako sme však uviedli vyššie, k tomuto cieľu vedie náročná cesta.

Naša služba zahŕňa:

  • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k zrušeniu spoločnosti a zápisu vstupu spoločnosti do likvidácie v obchodnom registri,
  • Zaplatenie súdneho poplatku za zápis (66 €),
  • Podanie návrhu na zápis do obchodného registra.

Počas doby, v ktorej je spoločnosť v likvidácii sa daňová licencia neplatí (doba likvidácie nie je obmedzená a teda môže trvať aj niekoľko rokov).

Ďalšou možnosťou je kompletná likvidácia spoločnosti alebo zrušenie likvidácie a budete pokračovanie v podnikaní.

KOMPLETNÁ LIKVIDÁCIA SPOLOČNOSTI

Naša služba zahŕňa:

  • Príprava všetkých dokumentov potrebných pre vstup spoločnosti do likvidácie a jeho zápis do obchodného registra vrátane úhrady súdneho poplatku (66 €),
  • Oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom a zverejnenie v obchodnom vestníku vrátane úhrady poplatku (20 €),
  • Príprava záverečných dokumentov z likvidácie spoločnosti potrebných pre schválenie valným zhromaždením (konečná správa likvidátora, návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, atď.),
  • Vyžiadanie všetkých potvrdení potrebných pre výmaz z obchodného registra (správca daní, sociálna poisťovňa, atď.) a úhrada príslušných poplatkov,
  • Príprava podkladov a podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra.