Dobrovoľné zrušenie

Takéto zrušenie spoločnosti bez likvidácie je možné v prípade, ak celé imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu (zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločností).

Zlúčenie spoločností, tzvfúzia, je postup, pri ktorom dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností, pričom imanie týchto zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu spoločnosť, ktorá sa týmto stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Podmienkou je, aby zanikajúca spoločnosť ako aj spoločnosť, na ktorú prechádza jej imanie mali rovnakú právnu formu. Výnimkou, kedy toto pravidlo neplatí, je zlúčenie spoločnosti s ručením obmedzeným do akciovej spoločnosti. Spoločníci zanikajúcej spoločnosti sa môžu, ale nemusia, stať spoločníkmi nástupníckej spoločnosti a tiež im vzniká právo na vyrovnací podiel.

Príklad:

Spoločnosť A, ktorú chceme zrušiť, je zanikajúca spoločnosť. Spoločnosť B, ktorá už existuje, je nástupníckou spoločnosťou a pohltí celú spoločnosť A, a teda prevezme všetky jej práva ako i záväzky (majetok, účtovníctvo, zamestnancov, zmluvné vzťahy a pod.). Výsledkom je, že spoločnosť A  prestane existovať ako právny subjekt a vymaže sa z obchodného registra.

Naša služba zahŕňa:

  • Vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k zlúčeniu spoločností (rozhodnutie spoločníkov o zrušení spoločnosti, správa s odôvodnením zlúčenia, zmluva o zlúčení spoločností, schválenie návrhu zmluvy o zlúčení spoločností, úplné znenie spoločenskej zmluvy, príp. stanov a pod.),
  • Zvolanie potrebných valných zhromaždení,
  • Vypracovanie a následné podanie návrhov na zápis do obchodného registra,
  • Ohlásenie zmeny na daňový i  živnostenský úrad,
  • Poradenstvo súvisiace so zrušením spoločnosti.