Súd rozhodne o zrušení spoločnosti a ex offo výmaze z obchodného registra v týchto  prípadoch:

  • Ak sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo pokiaľ v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
  • Ak spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
  • Ak zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
  • Ak spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa ObZ,
  • Ak spoločnosť porušuje povinnosť vykonávať činnosť, ktorú môže vykonávať len pomocou oprávnených osôb,
  • Ak spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
  • Ak spoločnosť nespĺňa podmienky určené pre sídlo spoločnosti, napr. zanikla jej  nájomná zmluva na sídlo alebo už nie je vlastníkom danej nehnuteľnosti.

Súd rozhoduje o zrušení spoločnosti z vlastného podnetu, na návrh štátneho orgánu alebo na základe podnetu od osoby, ktorá má na veci právny záujem.

Ex offo výmaz spoločnosti z obchodného registra

Je najlacnejším a zároveň aj najjednoduchším riešením zrušenia spoločnosti, nakoľko všetky potrebné úkony urobí súd. Zároveň musíme podotknúť, že takéto zrušenie je aj najdlhšie. Súd totiž nemá na zrušenie spoločnosti dané žiadne lehoty. Okrem toho v prípade, ak súd zistí, že spoločnosť má majetok, môže nastať situácia, že pri nariadení jej likvidácie vymenuje ako likvidátora jej štatutárny orgán alebo spoločníka. Spoločnosť sa teda môže dostať do procesu riadnej likvidácie a až po jej skončení súd ex offo vymaže spoločnosť z obchodného registra.

Naša služba zahŕňa:

  • Vypracovanie podania na súd na vydanie rozhodnutia o zrušení spoločnosti a následný ex offo výmaz z obchodného registra,
  • Poradenstvo počas celého procesu.