Novela katastrálneho zákona

Zmeny v katastrálnom zákone, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1.9.2018, reaguje na požiadavku elektronizácie spoločnosti a skvalitnenia služieb poskytovaných katastrom nehnuteľností. Prinášame Vám prehľad dôležitých zmien.

Cena nehnuteľností

Predmetom evidencie katastra podľa novej úpravy je aj údaj o cene nehnuteľnosti. Doteraz sa v katastri evidovala iba cena poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Aplikačná prax a potreby Národnej banky Slovenska, Štatistického úradu Slovenskej republiky i Ministerstva financií Slovenskej republiky si vyžiadali evidenciu cien všetkých nehnuteľností evidovaných katastri. Cena nehnuteľností sa bude evidovať až od účinnosti tohto zákona, spätne sa cena nebude zisťovať ani zapisovať.

Predmetom evidovania v katastri sú podľa § 6 ods. 1 písm. d) aj byty, rozostavané byty, nebytové priestory a rozostavané nebytové priestory, z čoho jednoznačne vyplýva, že na účely katastra nehnuteľností je potrebné považovať za nehnuteľnosti aj byty a nebytové priestory.

Pod pojmom cena nehnuteľnosti sa teda rozumie aj cena bytu a cena nebytového priestoru, resp. cena rozostavaného bytu a cena rozostavaného nebytového priestoru. V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na § 3 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „právne vzťahy k bytom a nebytovým priestorom v domoch sa spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitných predpisov, ktoré sa týkajú nehnuteľností, ak tento zákon neustanovuje inak.“.

Návrh na začatie katastrálneho konania

Zmeny v katastrálnom zákone sa týkajú aj náležitostí návrhu na začatie katastrálneho konania. Návrh musí obsahovať označenie, čoho sa navrhovateľ domáha, ktoré v súčasnej právnej úprave absentovalo.

Predloženie geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku nahrádza povinnosť uviesť číslo úradného overenia geometrického plánu a označenie príloh. Geometrický plán sa bude prikladať k návrhu na vklad len v tých prípadoch, ak bol úradne overený pred nadobudnutím účinnosti tejto novely katastrálneho zákona.

Taktiež je potrebné uviesť aj údaj o mieste a čase zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy.

Povinnosťou bude v návrhu na vklad i označenie všetkých právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti, teda zosúladenie návrhu s predloženou zmluvou.

Návrhom na začatie katastrálneho konania môžu navrhovatelia požiadať o oznámenie vykonania zápisu prostredníctvom elektronickej pošty. Elektronické oznamovanie urýchli spôsob oznámenia o zápise a šetrí náklady a kapacity okresného úradu, nakoľko pri využití tejto služby sa už nebude oznamovať listinne. Navrhovateľovi budú zmeny v katastrálnom zákone oznámené bezprostredne po zápise údajov a v prípade uvedenia iných kontaktných údajov, napr. telefónneho čísla sa oznámenie ešte urýchli.

Elektronický formulár návrhu na vykonanie záznamu

 Návrh na vykonanie záznamu bude možné podať aj elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý bude zverejnený na webovom sídle úradu. Úrad záznam vykoná do 30 dní od doručenia návrhu.

Súpis nehnuteľností

Novinkou je súpis nehnuteľností, ktoré občan vlastní v rámci celej Slovenskej republiky. Táto možnosť prináša väčšiu prehľadnosť pre občanov o ich majetku, nakoľko doteraz museli žiadať o každý list vlastníctva zvlášť.

Odstraňovanie chýb formou dodatkov k zmluve

Chyby v písaní, počítaní a iné nesprávnosti v zmluve bude možné odstrániť len formou dodatkov k zmluve, čím sa ustanoví jednotná forma odstraňovania nedostatkov. Doteraz sa táto právna úprava týkala len zmlúv uzatvorených v elektronickej podobe, zmluvy uzatvorené v listinnej podobe bolo možné opraviť prostredníctvom opravnej doložky. V prípade zmlúv vyhotovených vo forme notárskej zápisnice sa na opravu vzťahuje § 43 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb.

Oprávnenie vstupovať na cudzie nehnuteľnosti

Legislatívno-technická zmena reaguje na prijatie zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ustanovenie upravuje oprávnenie zamestnancov okresných úradov – katastrálneho odboru, katastrálnych inšpektorov alebo členov komisie zriadenej na obnovu katastrálneho operátu vstupovať na cudzie nehnuteľnosti. Oprávnenie je možné využiť v prípade konania o oprave chyby, predmetom ktorého je chybná hranica pozemku a je potrebné jej priebeh preveriť v teréne, pri výkone štátneho dozoru katastrálnou inšpekciou Úradu alebo pri miestnom prešetrovaní v teréne pri obnove katastrálneho operátu.

Návrh na vklad akciových spoločností

 Povinnou prílohou návrhu na vklad akciovej spoločnosti bude čestné vyhlásenie, ktorým sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú.

  • § 59a Obchodného zákonníka je účinný:
  1. Ak spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty základného imania, musí byť hodnota predmetu zmluvy určená znaleckým posudkom. Táto zmluva nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložená spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín. Ak je na účinnosť zmluvy potrebný zápis do osobitnej evidencie podľa osobitného zákona, musí byť zmluva spolu so znaleckým posudkom uložená do zbierky listín pred zápisom do osobitnej evidencie.
  2. Ak spoločnosť uzatvára zmluvu podľa odseku 1 v lehote dvoch rokov odo dňa vzniku spoločnosti, musí návrh tejto zmluvy vopred schváliť valné zhromaždenie spoločnosti.
  3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa primerane použijú aj na zmluvy, ktoré spoločnosť uzatvára s osobami, ktoré sú blízke zakladateľom alebo spoločníkom spoločnosti alebo ktoré sú ovládajúcimi osobami alebo ovládanými osobami zakladateľov alebo spoločníkov spoločnosti, a ak spoločnosť nadobúda majetok za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty základného imania.

Vzhľadom na časté zmeny právnych predpisov nie je možné presne určiť počet príloh návrhu na vklad, avšak Okresný úrad, katastrálny odbor bude oprávnený požiadať o predloženie ďalších dôkazných listín pre konkrétne konanie. V prípade žiadosti o predloženie listiny nad rámec katastrálneho zákona je Okresný úrad povinný  túto žiadosť vecne odôvodniť.