Vymáhanie pohľadávok od dlžníkov

Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Čibenka s.r.o. sa zaoberá taktiež vymáhaním pohľadávok od dlžníkov v rámci celého územia Slovenskej, ako i Českej republiky.
Máme osobitne rozpracovaný systém vymáhania pohľadávok, ktorým uplynula lehota splatnosti. Tento systém sa zameriava na účinné zabezpečenie a následné vymoženie práv klientov a to prostredníctvom mimosúdneho alebo súdneho vymáhania pohľadávok.

Skôr ako urobíte prvý právny úkon smerujúci k vymáhaniu pohľadávky, je nevyhnutné, aby ste objektívne posúdili, či skutočne disponujete pohľadávkou, ktorú je možné úspešne vymôcť v súdnom konaní. V tomto prípade nestačí Váš subjektívny pocit o tom, že máte finančnú pohľadávku voči inej osobe, nakoľko to negarantuje, že po právnej stránke pohľadávka skutočne existuje, resp. že je takáto pohľadávka vymožiteľná súdnou cestou. S prínosným objektívnym právnym posúdením Vášho nároku sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu, ktorá Vám po zistení skutkového stavu a následnom právnom posúdení veci poskytne právne stanovisko vo veci. Naša advokátska kancelária bude vyžadovať predloženie všetkých listinných a iných dôkazov, ktoré preukazujú Váš nárok a tiež podrobný popis skutkového stavu veci.

Za listinné a iné dôkazy sa považuje napríklad:

  • kúpne zmluvy,
  • zmluvy o dielo a iné zmluvy, na základe ktorých vznikol Váš nárok,
  • faktúry, príjmové a výdavkové doklady, šeky, zmenky a iné dokumenty,
  • preberacie protokoly, písomná komunikácia medzi Vami a dlžníkom, ktorá sa týka predmetnej pohľadávky,
  • fotodokumentácia, audiovizuálne a elektronické nosiče informácií, ktoré by mohli mať vplyv na prípadné dokazovanie,
  • výpovede svedkov, ktorí sú schopní potvrdiť vznik, existenciu alebo zánik pohľadávky.

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

V prípade, že Vám tím našej advokátskej kancelárie dá stanovisko, že Váš nárok existuje a je vymožiteľný súdnou cestou, existuje možnosť sa prostredníctvom advokáta pokúsiť o mimosúdne vyriešenie veci (tzv. pokus o zmier). Cieľom našej advokátskej kancelárie je čo najrýchlejšie a najlacnejšie zabezpečenie výkonu práv našich klientov. Počas celého tohto procesu zostávajú odborní pracovníci našej advokátskej kancelárie v kontakte s Vami ako i s dlžníkom a účinnými prostriedkami sa snažia o vymoženie dlžnej sumy. V prípade, že sa v mimosúdnom vyrovnaní nepodarí vysporiadať pohľadávku klienta, prípadne hrozí jej premlčanie, nastupuje uplatnenie práva v súdnom konaní.

Súdne vymáhanie pohľadávok

Klient je pred podaním návrhu na súdne konanie našou advokátskou kanceláriou vopred oboznámený s celým právnym procesom uplatnenia pohľadávky, ako aj s možnými výhodami a nevýhodami s tým spojenými. Advokátska kancelária JUDr. Jaroslav Čibenka zabezpečuje priznanie práva klienta súdom od začiatku súdneho konania až po jeho skončenie. V prípade, ak dlžník nesplní svoju povinnosť ani po právoplatnom priznaní klientovho nároku súdom, podáme návrh na vydanie platobného rozkazu. Veľkou výhodou je, že návrh na vydanie platobného rozkazu podáme elektronicky , prostredníctvom okresného súdu v Banskej Bystrici, ktorý je v súčasnosti jediným príslušným na upomínacie konanie.

Stalo sa tak prijatím nového upomínacieho zákona č.307/2016 Z.z.. , ktorého cieľom je zvýšiť rýchlosť a efektivitu konania. Pre našich klientov to však znamená najmä zníženie súdneho poplatku na polovicu. Ak ani po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti platobného rozkazu dlžník dobrovoľne neuhradí dlžnú sumu, podáme za Vás elektronicky návrh na vykonanie exekúcie. Aj v tomto exekučnom konaní Vás budeme zastupovať až pokiaľ Vaše nároky nebudú uspokojené.

Pri poskytovaní právnych služieb dbáme na to, aby vymožiteľnosť práva v exekučnom konaní prebehla najrýchlejšie, ako je to možné. V prípade záujmu Vám radi poskytneme bližšie informácie týkajúce sa nami ponúkaných služieb.